Autonomia

Toiminnot

Lääkärin ammatillisen autonomian tarkastelulla on yhteys Lääkäriliiton strategiaan. Osaavan työsuhde- ja ansioedunvalvonnan tavoite vuodelle 2017 pitää sisällään teeman ”Lääkärin osaamista ja kehittymistä kannustava ja motivoiva työympäristö”.


Autonomia lääkärin työssä - huoneentaulu (pdf)

Lääkärilehti: Autonomia on etuoikeus (26.10.2018)

Strategian osatavoitteena on: Lääkärin ammatillinen autonomia turvattu. Lääkäriliiton hallitus käynnisti autonomiahankkeen vuosille 2014–15 ja perusti sitä koskevan autonomiahanketyöryhmän. Hankkeen tavoitteeksi ja työryhmän tehtäväksi annettiin 1) kuvata lääkärin ja lääkärinkunnan autonomian nykytila ja siihen liittyvät oletukset 2) havainnoida tulevaisuuden haasteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä 3) tunnistaa kriittiset haasteet, jopa uhat, tulevaisuudessa lääkärin työympäristössä, lääkärikunnassa sekä yhteiskunnassa 4) esittää ratkaisuja kriittisinä pidettyihin autonomian haasteisiin ja uhkiin.

Hankkeessa on pidetty ensiarvoisen tärkeänä liiton jäsenten näkemysten huomioonottamista. Autonomiaa on käsitelty liiton  luottamushenkilötoimielinten lisäksi eri jäsentilaisuuksissa mm. paikallisosastojen kokouksissa ja alueellisilla luottamusmiespäivillä.