Lääkäriliiton arvot ja tehtävät

Lisätietoja

Jaana Heinonen
Hallintojohtaja
Puh. 09 3930740
wnnan.urvabara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Yhdistämme lääkärit ammattikuntana ja kehitämme sekä ylläpidämme lääkärien yhteisiä ammatillisia arvoja. Arvoilla on vankka historiallinen, kansainvälisesti hyväksytty pohja. Lääkärin perusarvot ovat samalla Lääkäriliiton perusarvoja.


Elämän kunnioittaminen

Toisen maailmansodan jälkeen perustettu Maailman Lääkäriliitto, WMA uudisti Hippokrateen lääkärinvalan ja halusi, että kaikki lääkärit sitoutuvat siihen. Sodan opetuksena lääkärinvalaan lisättiin painava velvoite kunnioittaa elämää. Vuonna 1948 uusittu vala tunnetaan Geneven julistuksena.

Ihmisyys

Ihmisyyteen kuuluvat inhimillisyys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Sotilaiden Solferinon taistelussa vuonna 1859 kokemat epäinhimilliset kärsimykset olivat lähtökohtana Punaisen Ristin perustajan, Henri Dunantin aloitteille ihmisyyden puolesta. Ne johtivat vuonna 1864 Geneven sopimukseen, joka takasi lääkärille oikeuden hoitaa häiritsemättä ja puolueettomasti kaikkia sodassa haavoittuneita. Ihmisyys-käsite on otettu myös kansainväliseen lainsäädäntöön, joka määrittelee rikoksen ihmisyyttä vastaan.

Toisen maailmansodan jälkeen hyväksyttyyn Geneven julistukseen sisältyy seuraava lause: "... enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitojani ihmisyyden lakien vastaisesti". Lääkäriliiton vuonna 1996 hyväksymä valakaava alkaa sanoilla: "Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä kunnioittaen".

Eettisyys

Lääkärin työ on antiikin ajoista alkaen perustunut vankkoihin toimintaa ohjaaviin moraaliarvoihin, lääkärin etiikkaan. Se on eettiseen asenteeseen perustuva oppi. Myös potilaat tietävät lääkärin velvollisuudeksi ihmiselämän suojaamisen ja kärsimysten lievittämisen. Lääkäri pyrkii toimimaan eettisesti oikein laajemminkin kuin kirjallisten eettisten ohjeiden mukaan.

Korkea ammattitaito

Lääkärin etiikka velvoittaa jokaista lääkäriä pitämään jatkuvasti ylläkorkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan työnsä laatua. Yliopistollinen koulutus antaa lääkärille hyvät perusvalmiudet, mutta lääketieteen nopea kehittyminen edellyttää täydennyskoulutusta koko ammattiuran ajan. Tämä vaatimus velvoittaa myös yhteiskuntaa ja lääkärin työnantajaa, joiden on taattava lääkärille mahdollisuus ammattitaidon jatkuvaan ylläpitämiseen.

Kollegiaalisuus

Lääkärin työ on yhteistyötä. Ammatin kehittyminen on perustunut siihen, että kollegat ovat jakaneet kokemuksia ja tietoa toisilleen. Velvoite ammattitoverin auttamiseen ja kollegiaaliseen käyttäytymiseen on jo Hippokrateen valakaavassa. Suomalainen lääkärinvala edellyttää lääkärin suhtautuvan kollegoihinsa kunnioittavasti ja antavan heille apuaan aina, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Lääkäriliitolla on myös erilliset kollegiaalisuusohjeet.

LÄÄKÄRILIITON TEHTÄVÄT

Edistämme lääkärin professiota

Professio tarkoittaa ammattia, jonka harjoittajia yhdistää vaativa tieteellinen koulutus ja ammatinharjoittamiseen liittyvä vankka moraaliarvopohja. On tärkeää, että yhteiskunta arvostaa lääkärien sitoutumista etiikkaan ja turvaa heille oikeuden itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

Suomessa vain lääkärillä on oikeus tehdä diagnoosi ja määrittää hoito, ottaa potilas sairaalaan ja kotiuttaa hänet. Lääkärit ovat vastuussa työstään paitsi potilailleen myös yhteiskunnalle. Professio on enemmän kuin ammattikunta. Profession edistämiseksi Lääkäriliiton tulee turvata lääkärin ammatin kehittymismahdollisuudet ja vaalia ammatin toimintaedellytyksiä ja arvoja.

Yhdistämme lääkärit ammattikuntana

Lääkäriliitto yhdistää eri toimintasektoreilla, erikoisaloilla ja tieteellisissä järjestöissä toimivat lääkärit. Siten liitolla on edellytykset ajaa voimakkaasti kaikkien lääkärien asiaa.

Huolehdimme lääkärien edunvalvonnasta

Perustamisestaan alkaen Lääkäriliiton tärkeä tehtävä on ollut lääkärien edunvalvonta. Lääkärit pystyvät yhdessä ja järjestäytyneinä tehokkaampaan edunvalvontaan, työolosuhteiden parantamiseen, koulutuksen järjestämiseen ja yhteiskuntapoliittiseen vaikuttamiseen kuin yksittäiset lääkärit. Edunvalvonnan haasteet ovat lisääntyneet ja tehtävät monimutkaistuneet myös, koska terveyspoliittinen lainsäädäntö ja edunvalvonta ovat kansainvälistyneet.

Edistämme terveyttä ja potilaan parasta

Suomalaisen lääkärinvalan mukaan lääkärin päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on terveydenhuollon keskeisin tapahtuma. Lääkäri on potilaan hyväksi toimiva asiantuntija ja hänen tehtävänään on myös kehittää terveyspalveluja potilaan parhaaksi. Vaikutamme aktiivisesti siihen, että terveysnäkökulma otetaan huomioon yhteiskunnan kaikessa päätöksenteossa. Lääkäriliitto on ihmisen terveyden ja terveydenhuollon asiantuntija ja alallaan vahva terveyspoliittinen vaikuttaja.

Puolustamme ihmisyyttä ja eettisiä arvoja kotimaassa ja kansainvälisesti

Lääkärien Geneven sopimuksella 1864 saama koskemattomuus ja erityisoikeudet ovat myös ammattikuntaa koskevia velvoitteita. Lääkäreitä työskentelee kansainvälisissä ja kansallisissa järjestöissä, myös sota- ja kriisialueilla. Lääkärien odotetaan kaikkialla puolustavan ihmisyyttä ja lievittävän inhimillistä hätää ketään syrjimättä etiikkansa mukaisesti. Tehtävänämme on turvata lääkärien kansainvälisesti tunnustettu erityisasema ja kehittää ja tehdä tunnetuksi lääkärien toimintaa ohjaavaa eettistä pohjaa.