Opetuspotilaan asema

Opettavan yksikön tulee luoda järjestelmä, jossa potilaille selvitetään opetustilanteen luonne ja kysytään heidän suostumustaan opetuspotilaiksi. Silloin potilas kokee, että hän voi vapaasti päättää suostumuksestaan ja saa samantasoisen hoidon riippumatta siitä, salliiko hän opiskelijoiden mukanaolon vai ei.

Opetuspotilaan kohtelun tulee olla kaikin puolin asiallista ja heidän osallistumistaan arvostavaa. Myönteiset kokemukset varmistavat opetuspotilaiden saannin myös jatkossa.

Terveydenhuollon laadun ylläpitämiseksi on välttämätöntä, että potilaat osallistuvat terveydenhuoltohenkilökunnan käytännön koulutukseen. Tästä tiedottaminen on tärkeää sekä yleisölle että potilaille. Lääkäreiden koulutuksessa sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa tarvitaan yhteistyötä potilaiden kanssa. Potilaan oikeudet ovat samat riippumatta siitä, onko hän opetuspotilas vai ei. Potilaslaki (785/1992) velvoittaa lääkäriä hoitamaan potilasta yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, ja tämä koskee myös opetustilanteita. Tilanteessa huomioon otettavia eettisiä kysymyksiä ovat tietoon perustuva suostumus, tutkimuksen ja hoidon laadun varmistaminen sekä vastuukysymykset.

SUOSTUMUS OPETUSPOTILAAKSI

Opetuspotilaalla tarkoitetaan potilasta, joka osallistuu lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden koulutukseen opetuksen kohteena. Potilaslaissa ei ole erikseen säännelty opetuspotilaiden asemaa. Opetuksen kohteena oleminen edellyttää lain mukaan, että potilas on siihen suostunut. Potilaalta kysytään henkilökohtaisesti hänen suostumustaan. Lapsen tai muuten vajaakykyisen henkilön suostumus kysytään hänen vanhemmaltaan tai lailliselta edustajaltaan.

Suostumusta kysyttäessä potilaalle selvitetään oma-aloitteisesti opetustilanteen luonne ja kulku pääpiirteissään sekä sen merkitys osana lääketieteellisen ja hoitotyön ammattitaidon kehittämistä.

Potilaalle kerrotaan, että hän voi vapaasti päättää suostumuksestaan ja että hän saa samantasoisen hoidon riippumatta siitä, salliiko hän opiskelijoiden osallistumisen hoitotilanteeseen vai ei.

Suostumus kysytään riittävän varhain rauhallisessa tilanteessa ilman, että opiskelijat ovat kuulemassa. Potilaalle annetaan aikaa valmistautua opetustilanteeseen. Ajanvarauspotilaille voidaan liittää ajanvarauskirjeeseen tiedustelu suostumuksesta opetuspotilaaksi. Heillä on tällöin mahdollisuus etukäteen ilmoittaa, sallivatko he opiskelijoiden mukanaolon. Osa potilaista kieltäytyy opetuspotilaana olemisesta. Ymmärrettävästi opetukseen osallistumisen kynnys on suurempi arkaluonteisilla aloilla.

Sairaaloiden vuodeosastoilla ja avoterveydenhuollossa potilaille ei aina ole mahdollista kertoa etukäteen opiskelijoiden läsnäolosta. Potilaskierroille opiskelijat voivat osallistua ilman erillistä potilaan suostumuksen kysymistä. Näissä tilanteissa on syytä kertoa potilaille kierron opetuksellinen luonne ja antaa heille mahdollisuus kieltää opiskelijoiden läsnäolo.

Erityistä huolellisuutta tietoon perustuvan suostumuksen pyytämisessä on noudatettava, jos opetus merkitsee ylimääräistä rasitusta tai jos potilaalla on vaikeuksia ymmärtää opetuksen merkitystä esimerkiksi psykiatrisen tai neurologisen sairauden, päihteiden käytön tai anestesian vuoksi. Kunkin opettavan yksikön on luotava järjestelmä, joka varmistaa potilaan riittävän informoinnin opetustilanteen luonteesta ja suostumuksen kysymisen jokaiselta opetuspotilaalta.

TUTKIMUKSEN JA HOIDON LAADUN VARMISTAMINEN JA VASTUU

Opetustilanteessa potilaan tutkimusten ja hoidon laadusta vastaa lääkäri, joka muutenkin vastaa potilaasta tässä tilanteessa. Potilaalle selvitetään ennen toimenpidettä opetustilanteessa suoritettavan toimenpiteen merkitys ja vaikutukset sekä opetuksen ja opiskelijoiden osuus tapahtumien kulkuun. Tämä koskee myös anestesiassa suoritettavia toimenpiteitä. Opetusta antavan henkilön on varmistettava, että potilas on antanut suostumuksensa ja ymmärtänyt selostuksen perusteella opetustilanteen tapahtumat. Lääkärin on lisäksi valvottava, että opetustilanteessa toimitaan potilaan oikeuksia loukkaamatta. Opetuksesta vastaavat lääkärit ovat yleensä kokeneita ja opetustilanteessa on usein mahdollista paneutua potilaan ongelmaan tavallista vastaanottoa perusteellisemmin. Useimmiten potilaat kokevat opiskelijoiden perusteellisuuden myönteisesti.

OPETUSPOTILAAN KOHTELU

Opettajien on kiinnitettävä erityistä huomiota lääkärin etiikkaan ja kollegiaaliseen käytökseen. Opettajana toimivan lääkärin tai käytännön ohjaajan on kohdeltava opetuspotilasta hienotunteisesti ja ystävällisesti, muistaen toimivansa potilas-lääkärisuhteen mallina opiskelijoille. Vastaavasti opiskelijoiden velvollisuus on kunnioittaa potilasta ja heidän on toimittava opetustilanteessa asiallisesti ymmärtäen tilaisuuden ainutkertaisuuden potilaan kannalta. Potilaan tietosuoja ei saa opetuksen vuoksi vaarantua.

Opetustilanteen ilmapiirin vuoksi opetusryhmien koko on syytä pyrkiä pitämään riittävän pienenä. Opettaja harkitsee, kuinka monen opiskelijan voi kohtuudella sallia tutkivan samaa potilasta.

Kaikkien asianosaisten on omalla käytöksellään edesautettava myönteisen kuvan syntymistä opetustilanteesta ja osoitettava potilaalle arvostavansa hänen panostaan lääketieteellisen ja hoitotyön ammattitaidon kehittämisessä. Opetuspotilaalle on myös varattava mahdollisuus palautteen antamiseen opetustilanteesta.

OPETUSMATERIAALI

Opetusmateriaalilla tarkoitetaan opetuksessa käytettäviä potilaasta otettuja valokuvia, videoita, röntgenkuvia ja muita vastaavia tallenteita sekä asiakirjoja ja niiden osia.

Potilasta koskevan opetusmateriaalin luominen, käyttäminen ja säilyttäminen edellyttävät potilaan tietoista suostumusta, jos potilas voidaan tunnistaa tallennetusta materiaalista. Jos kyseessä on lapsi tai muuten vajaakykyinen potilas, suostumus kysytään hänen vanhemmaltaan tai lailliselta edustajaltaan.

Opetusmateriaalia on käsiteltävä teknisesti niin, että opetustilanteessa potilaan tunnistetiedot on häivytetty. Opetusmateriaalin käyttöoikeus katsotaan olevan kyseisen erikoisalan opetushenkilökunnalla. Erityistä huolellisuutta ja harkintaa on käytettävä tallennettaessa potilasta koskevaa opetusmateriaalia sähköisiin opetusympäristöihin.

© Suomen Lääkäriliitto