Suun terveydenhuollossa korostuvia kysymyksiä

Hammaslääketieteen etiikka ei periaatteiltaan eroa lääketieteen etiikasta, mutta käytännön työssä korostuvat hieman erilaiset ongelmat. Osaltaan nämä erot johtuvat hammaslääketieteellisten hoitojen luonteesta ja kohteesta. Eroja aiheuttaa myös suomalainen hoitojärjestelmä, jossa suun terveydenhuolto ja muu terveydenhuolto on järjestetty osin eri periaattein. 

Käsitys suun terveydestä oleellisena osana ihmisen kokonaisterveyttä on vahvistunut. Siksi suun terveydenhuollon järjestämisperiaatteita on yhdenmukaistettu muun terveydenhuollon kanssa. Hoitotakuusäännökset, sairausvakuutus ja koko väestön mahdollisuus julkiseen hammashoitoon ovat periaatteessa tuoneet suun terveydenhuollon palvelut tasavertaisesti kaikkien ulottuville. Käytännössä kansalaisilla ei kuitenkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada näyttöön perustuvia, vaikuttavia ja laadukkaita suun terveydenhuollon palveluita. Tämä nostaa priorisoinnin ja oikeudenmukaisuuden kysymykset tärkeiksi hammaslääkärien haasteiksi. Samalla korostuu kliinisen autonomian säilyttäminen ja eri sektoreilla toimivien hammaslääkäreiden yhteisen arvopohjan ylläpitäminen. 

Suun terveydenhuollossa korostuu potilaiden oma vastuu suun terveyden ylläpidosta. Se taas heijastuu hammaslääkärin rooliin ja korostaa omahoidon tukemisen ja moniammatillisen tiimityön tärkeyttä. 

© Suomen Lääkäriliitto 2021