Henkilöstön asemaa koskevat muutokset

Lisätietoja

Laura Lindholm
Neuvottelujohtaja
Puh. 09 3930726
ynhen.yvaqubyz@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa sote-uudistuksen vaikutuksista henkilöstöön.


Ajankohtaista: 

Uusi palkkausjärjestelmä – missä mennään? Lääkäriliiton neuvottelujohtaja kertoo videolla (13.9.2017)
Uutta Lääkärisopimusta pilotoidaan kolmessa maakunnassa (Lääkärilehti 18.8.2017)
Sote myllää työehtosi - muutokset ammattiryhmittäin (Lääkärilehti 2.6.2017)
KT:n vastauksia soteuudistusta koskeviin kysymyksiin (KT 16.6.2017)

Historiallisesti suurin henkilöstöä koskeva siirto

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, jossa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2020.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät siirtyvät maakuntien ja maakuntien liikelaitosten palvelukseen ja osa heistä (terveyskeskusten henkilöstö sekä sosiaalihuollon neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimivat) siirtymäajan puitteissa niiden omistamiin yhtiöihin.

Myös kuntien yhteisten tukipalveluiden työntekijät, joiden nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin, siirtyvät maakuntien ja maakuntien liikelaitosten palvelukseen ja osa heistä (terveyskeskusten henkilöstö sekä sosiaalihuollon neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimivat) siirtymäajan puitteissa niiden omistamiin yhtiöihin.

Tämä tarkoittaa yhteensä yli 220 000 henkilön siirtymistä maakuntien palvelukseen. Uudistuksen jälkeen kuntiin jäisi n. 205 000 työntekijää.  Uudistus ei koske Ahvenanmaata, jossa on noin 2 100 kuntasektorin työntekijää.

Liikkeen luovutus

Henkilöstön siirtymisessä noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita. Liikkeen luovutuksessa kunnan tai kuntayhtymän toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle siten, että luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen eli työsuhteen alkamispäivänä pidetään päivää, jolloin työntekijän työsuhde alkoi luovuttajayrityksessä. Uusi työnantaja ei saa myöskään liikkeen luovutuksen perusteella yksipuolisesti muuttaa työaikaa tai alentaa palkkaa. Työsuhteen ehtojen yksipuolinen muuttaminen on mahdollista ainoastaan irtisanomisperusteella (taloudellis-tuotannollinen peruste sekä asiallinen ja painava syy) ja noudattamalla irtisanomisaikaa. Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan liikkeen luovuttajaa sitonutta työehtosopimusta työehtosopimuksen voimassaolokauden loppuun asti.

Henkilöstön siirtosopimukset

Liikkeen luovutuksen yhteydessä voidaan tehdä henkilöstön siirtosopimus. Työnantajien välinen siirtosopimus on näiden kahden työnantajaosapuolen välinen oikeustoimi, jolla ei voi esimerkiksi sitovasti sopia henkilöstön etujen heikennyksistä.  Tällainen siirtosopimus annetaan usein myös luottamusmiehen kommentoitavaksi, jolloin olisi hyvä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan työehtosopimuksen mukaisesti sopimuskauden loppuun asti. Yksityisellä sektorilla lääkäreillä ei ole normaali- eikä yleissitovaa työehtosopimusta.
 • Siirtyvästä henkilöstöstä on hyvä tehdä henkilöluettelo, josta selviää siirtohetkellä palvelussuhteessa oleva henkilöstö.
 • Uusien yksittäisten työsopimusten tekeminen ei ole välttämätöntä entisten ehtojen tason säilyttämiseksi virkaehtosopimuksen sopimuskauden päättymisen jälkeenkin. Niiden tekeminen voisi olla kuitenkin järkevää.
 • Palvelussuhteet jatkuvat samana ja yhdenjaksoisena (vaikutus mm. vuosiloman määräytymiseen, irtisanomisaikaan jne.)
 • Myönnetyt/vahvistetut keskeytykset (esim. sairauslomat, perhevapaat, koulutusvapaat, vuosilomat ja säästövapaat) ovat voimassa loppuun asti.
 • Mikäli mahdolliset liukuvan työajan saldot ja pitämättömät lisä- ja ylityöaikasaldot sovitaan tasattavaksi ennen siirtoa, tulee sopia myös menettelystä tasauksen epäonnistuessa syystä tai toisesta.
 • Paikalliset sopimukset pysyvät voimassa, ellei niitä virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti irtisanota.
 • Henkilöstön eläketurvan säilyminen on otettava huomioon, koska siirtyminen yksityiselle toimijalle voi aiheuttaa menetyksiä eläkkeessä niille, joilla on oikeus ns. lisäeläkkeeseen.
 • Jos sopimuksessa mainitaan päivystysvelvollisuus ja/tai julkisen vallan käyttö, on hyvä olla yhteydessä liittoon, koska työaikalaki ei tunne säännöllisen työajan jälkeen tehtävää päivystystä eikä julkisen vallan käyttöä voi yksioikoisesti siirtää työsuhteisille.
 • Jos sopimuksessa mainitaan työtehtävien muuttuminen, tulee muistaa, että työntekijän työtehtäviä voi muuttaa vain irtisanomisperusteella ja viranhaltijan osalta olennaisissa muutoksissa on kyse virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta tai virkasiirrosta, joiden tulee tapahtua lain mukaisesti.
 • Työsuhteen olennaisten ehtojen, kuten palkan suuruuden ja sovitun työajan, muuttaminen, on mahdollista vain irtisanomisperusteella. Erityishuomiota kannattaa antaa maininnoille palkkaharmonisaatiosta.
 • Seuraavista asioista on hyvä keskustella ja siirtosopimuksen tekovaiheessa tulee olla erikseen sovittuna tes/ves-kauden päättyessä: työterveyshuollon säilyminen/muuttuminen, erilaiset palvelussuhteen edut (lounas, puhelin ym.), KVTES:ssä olevat palkalliset vapaat ja luottamusmiesjärjestelmä. 
 • Jos siirtosopimuksen kolmanneksi osapuoleksi halutaan henkilöstö, sopimus on hyvä lähettää liittoon kommentoitavaksi, jotta ei luovuta jostain lain perusteella työntekijöille kuuluvasta oikeudesta.

Sovellettava virka- ja työehtosopimuslainsäädäntö

Tulevaan maakuntien ja maakuntien liikelaitosten henkilöstöön sovelletaan jatkossakin kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien työnantajaedustajana toimii edelleen KT Kuntatyönantajat, mutta sen nimi muutetaan muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.

KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että pääsopimuksen neuvottelu- ja sopijaosapuolista sekä kunta-alaa, maakuntia ja yritysjaostoa koskevista sopimusaloista näihin välittömästi liittyvine asioineen neuvotellaan kesään 2018 mennessä.

Eläkkeet

Maakunnat ja maakuntien liikelaitokset tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi, joten Keva huolehtii niiden henkilöstön eläketurvasta. Maakuntien yhtiöt voivat valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän ja kunnallisen ja maakunnallisen alan työehtosopimusten piiriin.

Alueellinen valmistelutyö

Sote-uudistuksen valmistelutyö on alkanut kaikissa maakunnissa. Uudistukset ja niiden toimeenpano tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Onkin erittäin tärkeää, että koko lääkärikunta ja erityisesti luottamusmiehet osallistuvat uudistuksen valmisteluun. Luottamusmiehet edustavat henkilöstöä alueellisissa neuvotteluissa, joten heillä on merkittävä tilaisuus vaikuttaa uudistuksen lopputulokseen.


Mikäli jokin sote-uudistukseen liittyvä asia askarruttaa, kannattaa ottaa yhteyttä omaan luottamusmieheen.

Sote-uudistukseen ja siihen liittyviin seikkoihin voi tutustua tarkemmin seuraavien linkkien kautta:

Lääkärilehden artikkelit:

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/sote-myllaa-tyoehtosi/

http://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/laakaritoiminnan-eri-muotoja/

http://www.laakarilehti.fi/liitossa/edunvalvoja/sote-muuttaa-sopimisenkin/

http://www.laakarilehti.fi/liitossa/edunvalvoja/nyt-on-pysyttava-hereilla/

http://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/iltatoita-terveyskeskukseen-3870/

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/tyoterveyshuollon-kokemuksia-kannattaa-hyodyntaa/

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/sote-tuo-laakareille-isoja-tyonantajia-ja-kilpailua/

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/pieneneeko-palkka/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk4-2017&tmpaccess=31ad103d192b453be15f0bc960189f2a&valid_until=1486034079