Lääkäriliiton kuntavaaliteesit 2017

Lisätietoja

Heikki Pärnänen
Johtaja
Puh. 09 3930734
urvxxv.cneanara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäriliitto haluaa olla osaltaan edistämässä kuntien työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, väestöryhmien välisten terveyserojen vähentämisessä ja kansanterveyden kohentamisessa. Kuntavaaleista 2017 on tehtävä terveysvaalit!


Lääkäriliiton kuntavaaliteesit 2017 -esite (pdf)

 

Kunta – terveyden edistämisen avainpelaaja

 • Kunta on keskeinen toimija hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä jatkossakin
 • Kansanterveydelliset vaikutukset tulee arvioida kaikessa kunnan päätöksenteossa
 • Terveyserojen kavennetaan hyvinvointia ja terveyttä edistämällä

Sote-uudistuksen myötä kuntien rooli terveydenhuollossa muuttuu merkittävästi. Sairaanhoitopalveluiden järjestämisen ja tuottamisen siirtyminen maakunnille tarjoaa kunnille aivan uudenlaisen mahdollisuuden siirtää toimintansa painopistettä huomattavasti nykyistä enemmän kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kuntia tukee tässä valtion erillisrahoitus. Uusi mahdollisuus on syytä käyttää täysimääräisesti hyväksi!

Kansanterveys on monien tekijöiden summa. Siinä terveydenhuoltopalveluilla on vain rajallinen rooli. Kunnilla on siten jatkossakin keskeinen merkitys kansanterveystyössä. Kuntien vastuulla ovat esimerkiksi terveellisten elämäntapojen edistäminen päivähoidossa ja perusopetuksessa sekä ympäristön puhtaudesta huolehtiminen. Terveyserojen kaventamisessa terveyden edistämisellä on aivan keskeinen rooli. Kuntien tulisikin kiinnittää erityistä huomiota väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen.

Terveyden edistäminen tulee asettaa sille kuuluvaan rooliin kunnan hallinnossa. Kansanterveydelliset vaikutukset tulee arvioida kaikessa kunnan päätöksenteossa. Olennainen rooli terveyden edistämisellä on etenkin koulu-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimessa, sekä kaupunkisuunnittelussa.

Terveyden edistämisen resurssit tulee suunnata toimintaan, jonka vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä. Vaikuttavuuden mittarina tulee olla kansanterveyden kohentuminen ja terveyserojen kaventuminen. Parhaimmillaan terveyden edistäminen voi olla kannattava taloudellinen investointi.

Digitalisaatio ja uudenlaiset mobiilit sähköiset palvelut ovat tulossa myös terveyden edistämiseen. Kuntien tulee täysimääräisesti hyödyntää näiden luomat uudet mahdollisuudet. Kuntien kannattaa tukea uusien innovaatioiden syntymistä tällä sektorilla.

Yhteistyössä on voimaa

 • Kuntien tärkeimmät yhteistyökumppanit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat maakunnat, järjestöt ja muut kunnat
 • Kaikki kunnat mukaan Terve kunta -verkostoon

Kunnilla on yksin vain rajalliset mahdollisuudet edistää kansanterveyttä. Yhteistyö on voimaa terveyden edistämisessäkin! Kuntien keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. kansanterveys- ja liikuntajärjestöt, sekä muut kunnat ja maakunta.

Kuntien välisen yhteistyön tueksi on luotu Terve kunta -verkosto, johon kaikkien kuntien on syytä osallistua. Verkosto tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä kuntien ja seutukuntien välillä että valtakunnallisesti. Hyvien käytäntöjen leviäminen kuntien kesken on olennaista.

Kuntien ja maakunnan välisen yhteistyön tukemiseksi tulee luoda selkeät rakenteet. Erityisesti kouluterveydenhuollossa tarvitaan saumatonta yhteistyötä maakunnan tuottamien terveyspalveluiden ja kuntien järjestämän perusopetuksen kesken.

Kuntien sekä kansanterveys- ja liikuntajärjestöjen välisellä yhteistyöllä voi olla monia muotoja. Kunnat saavat järjestöiltä arvokasta osaamista, ja toisaalta kunnat voivat tukea niiden toimintaa niin taloudellisesti kuin tarjoamalla järjestöille tiloja sekä tiedottamalla asukkaille järjestöjen aktiviteeteista.

Syrjäytyminen on tupakointiakin suurempi terveysriski

 • Työ on parasta sosiaaliturvaa
 • Kaikki väestöryhmät yhteisön aktiivisiksi jäseniksi
 • Erityinen huomio heikoimmassa asemassa oleviin
 • Lukutaito ja vanhemmuuden tukeminen kehittämiskohteiksi 

Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat kytköksissä niin mielenterveysongelmiin kuin muihinkin merkittäviin kansansairauksiin. Näihin juurisyihin vaikuttaminen on tehokasta terveyden edistämistä. Kunnilla on tässä monenlaisia mahdollisuuksia. 

Syrjäytymistä ja yksinäisyyttä voidaan torjua yhteisöllisyyttä lisäämällä. Työttömyys on merkittävä syrjäytymisen riskitekijä. Kunnilla on mahdolli-suus elinkeinopolitiikan ratkaisuilla vaikuttaa työpaikkojen tarjontaan ja kuntalaisten työllisyysasteeseen. Työ onkin parasta sosiaaliturvaa, tarjoaa mielekästä yhteisöllisyyttä ja estää syrjäytymistä.

Ikäihmiset ovat resurssi, jota on hyödynnetty liian vähän. Ikäihmisiä aktivoimalla saadaan heidän voimavaransa yhteisön käyttöön. Eri väestöryhmät voivat tukea toisiaan. Kunnat voivat toimia kätilöinä tarjoamalla tiloja ja luomalla mahdollisuuksia toiminnalle. Kuntien eri toimintasektoreilla – kulttuuri-, liikunta- ja sivistystoimella – on kullakin tässä omat keinonsa.

Haavoittuvassa asemassa oleviin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi asunnottomien, vajaakykyisten ja maahanmuuttajien erityistarpeet tulee huomioida. Syrjäytyneisyyteen liittyvät ongelmat ovat usein ylisukupolvisia. Vanhemmuuden puute onkin yksi yhteiskuntamme keskeinen haaste – eikä lukutaitokaan ole enää itsestään selvyys tämän päivän Suomessa. Syrjäytymisen kierteen katkaisemisessa päivähoidolla ja koululla onkin erittäin tärkeä rooli. Uhkaava syrjäytymisen kierre on katkaistava jo lapsuudessa!

Terveyserot kuriin tupakointia ja päihteiden käyttöä vähentämällä

 • Alkoholin mielikuvamainonta kuriin
 • Tavoitteena savuton kunta
 • Kulttuuri on parasta päihdettä

Tupakointi ja päihteiden käyttö ovat keskeisiä väestöryhmien välisten terveyserojen syitä. Vaikka valtiolla on merkittävä rooli alkoholi- ja tupakkapolitiikassa, löytyy kunnistakin keinoja päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentämiseen.

Kunta voi vähentää alkoholin mainontaa kunnan alueella omistamissaan mainospaikoissa ja urheilutiloissa.  Kunta voisi myös tarjota vaihtoehtoisia virikkeitä päihteiden tilalle – kulttuuri on parasta päihdettä! Syrjäytymisen ja osattomuuden ehkäisyllä voidaan puuttua myös päihdeongelmiin. Eläke-läisten alkoholin käyttö on erityinen ongelma, johon tulee vaikuttaa.

Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla savuton kunta, vastaavasti kuin kan-sallisella tasolla lakisääteinen tavoite on tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Savuttomuutta kunta voi edistää ainakin kunnan työpaikoilla, mutta myös yleisellä valistustyöllä vaikkapa kouluissa.

Kuntalaiset liikkumaan

 • Kunta tukee toimillaan kuntalaisten liikkumista

Liikkumattomuus ja ylipaino ovat nykyajan suuria kansanterveysongelmia. Liikunnan edistämisessä kunnilla on merkittävä rooli liikuntapalveluiden tuottajana ja liikuntapaikkojen rakentajana. Kaiken ikäisille tulee varmistaa riittävät maksuttomat tai ainakin kohtuuhintaiset liikuntamahdollisuudet.

Asukkaiden liikkumista voi edistää liikenneratkaisuilla sekä varmistamalla kattavat ja turvalliset pyöräily- ja kävelyreitit. Kaupunkipyörät ovat osoitta-neet hyväksi innovaatioksi pyöräilyn lisäämisessä. Terveyttä edistetään myös turvallisilla liikenneratkaisuilla.